Arguments are to be avoided, they are always vulgar and often convincing. Oscar Wilde
lt en

Įmonėms ir asociacijoms siūlome santykių su valdžios institucijomis palaikymo ir viešųjų klausimų sprendimo paslaugas. Savo Klientams esame partneriai atstovaujant bei ginant jų interesus, inicijuojant verslo aplinkai ir visuomenei aktualius pokyčius.

Išnaudodami turimas žinias ir patirtį, atkreipiame sprendimus priimančių asmenų dėmesį į Klientui svarbius klausimus, inicijuojame reikalingus pokyčius bei sprendimus. Vykdydami veiklą deriname verslo ir visuomenės interesus bei laikomės aukštų etikos ir moralės normų.

Spręsdami Kliento klausimą identifikuojame interesų grupes, numatome reikalingus veiksmus interesų derinimui bei juos vykdome, analizuojame ir ruošiame informaciją, rengiame teisės aktų projektus, organizuojame viešuosius ryšius ir susitikimus su viešaisiais asmenimis, dalinamės savo sukaupta patirtimi.

Atstovaujame kliento interesams teisėkūros procese

Teikdami lobistinės veiklos paslaugas siekiame, jog kliento nuomonė, lūkesčiai ir pasiūlymai būtų aiškiai suprasti valdžios atstovų ir į juos atsižvelgta rengiant ir priimant teisės aktus. Pasinaudodami savo patirtimi rūpinamės, jog Jums svarbūs sprendimai būtų svarstomi valdžios institucijose, inicijuojame diskusijas ir ieškome politikų bei visuomenės palaikymo.

Kuriame ir palaikome kliento ryšius su politikais, valstybės tarnautojais, sprendimus priimančiais asmenimis, kitomis suinteresuotomis šalimis

Žinome, jog geri santykiai su valdžios atstovais stiprina kliento įvaizdį, gerina reputaciją, leidžia laiku sužinoti apie planuojamas iniciatyvas ir tinkamai joms pasiruošti. Įsigilindami į Jūsų veiklos specifiką, identifikuojame svarbiausius suinteresuotus asmenis, padedame Jums kurti ir palaikyti ryšius su jais patiems arba tuo rūpinamės Jus atstovaudami.

Pristatome klientą politikams ar valstybės tarnautojams

Įmonėms, planuojančioms plėtrą, pradedančioms veiklą naujoje srityje ar vykdančioms investicinius projektus, svarbu tinkamai pristatyti savo idėjas ir planus vietos ar nacionalinio lygmens politikams bei valdininkams. Organizuojame susitikimus su ministerijų, savivaldybių ar jų įstaigų atstovais ir pristatome Jūsų verslo planus bei idėjas.

Stebime valdžios institucijų iniciatyvas ir ketinimus klientui aktualiose srityse

Įmonių veiklai poveikį daro politinės – teisinės aplinkos pasikeitimai. Norint efektyviai vystyti savo veiklą, svarbu laiku sužinoti apie politikų ir valdininkų iniciatyvas ar naujus reguliavimus, galinčius paveikti Jūsų verslą. Įsigilindami į Jūsų įmonės veiklos specifiką nuolat informuojame Jus apie naujai įregistruotus, pradedamus svarstyti ar jau svarstomus teisės aktus. Nuolatinė LR Seimo, LR Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių ar joms pavaldžių įstaigų, bei kontrolės institucijų planų stebėsena, padės laiku reaguoti į galimai Jūsų verslui žalingas institucijų iniciatyvas ir apsaugoti verslą nuo aplinkos keliamos rizikos.

Identifikuojame konkrečiame teisėkūros procese dalyvaujančias interesų grupes, politikų ir valdininkų pozicijas, pateikiame galimus įvykių scenarijus

Neretai sunku suprasti, kas konkrečiai inicijuoja teisės aktų pakeitimus, kiek vykstantys svarstymai svarbūs ir kada gali būti priimti sprendimai. Naudodamiesi teisėkūros proceso išmanymu ir savo patirtimi, pateikiame Jums informaciją apie teisės akto svarstymu suinteresuotas šalis, jų ketinimus, šalininkus, oponentus bei galimus proceso scenarijus. Geresnis situacijos supratimas padės Jums priimti tinkamus sprendimus ir teisingai pasirinkti įsitraukimo į klausimo svarstymą lygį bei formas.

Konsultuojame įmones ir asociacijas ryšių su valstybinėmis institucijomis kūrimo, palaikymo, įtakos darymo, strategijų rengimo ir įgyvendinimo klausimais

Susipažinę su Jūsų veikla bei jos specifika, kartu su Jūsų atstovais rengiame ryšių kūrimo ir palaikymo, įtakos darymo planus ir strategijas, taip pat, teikiame konsultacijas jų įgyvendinimo metu. Dalinamės turima patirtimi ir žiniomis su įmonių ar asociacijų darbuotojais, konsultuojame vadovus bei specialistus, kurie rūpinasi įmonės interesų atstovavimu ir verslo aplinkos plėtra.

Atsižvelgdami į įmonės ar asociacijos poreikius bei veiklos specifiką, rengiame mokymus, kurių metu dalyviai įgyja ar gilina dalyvavimo viešosios politikos kūrime žinias.

Gebėjimas pažinti politikos procesus leidžia laiku reaguoti į aplinkos pokyčius. Rengiame praktinėmis užduotimis paremtus mokymus, kurių metu įmonės ar asociacijos atstovai gilina dalyvavimo viešojoje politikoje ir interesų atstovavimo žinias bei įgūdžius. Siūlydami mokymų programą, atsižvelgiame į Jūsų poreikius, parenkame tokius praktinius metodus, kurie atitinka turimas žinias ir kompetencijas, padeda atskleisti bei leidžia lengvai suprasti atstovavimo interesams būdus ir subtilybes.

Šarūnas Frolenko, Partneris, lobistas
Šarūnas yra viešųjų reikalų bendrovės Vento Nuovo įkūrėjas. Iki 2011 m., kai jis pradėjo lobisto karjerą, Šarūnas dirbo nevyriausybiniame sektoriuje, keturis metus vadovavo vienai didžiausių nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT). Šarūnas atstovauja skirtingų sektorių interesus, juo pasitiki finansų, telekomunikacijų ir IT, farmacijos bei kitų sektorių įmonės.
#
Arnas Marcinkus, Partneris, lobistas
Arnas interesų atstovavimo ir santykių su valdžios institucijomis palaikymo veiklą vykdo daugiau nei 5 metus. Yra sukaupęs vertingą nevyriausybinio sektoriaus veiklos patirtį, prisidėjo ar pats iniciavo ne vieną plačiai žinomą visuomeninę iniciatyvą. Arnas iki 2017 bendradarbiavo su televizijos prodiuseriais, buvo „Lietuva gali“, “Duokit šansą” ir kitų TV projektų vykdantysis prodiuseris.
#
Gabrielė Andrašiūnienė, Stebėsenos ir analizės specialistė
Gabrielė prie bendrovės veiklos prisidėjo dar studijuodama Mykolo Romerio universitete. Sėkmingai apgynusi bakalauro baigiamąjį darbą apie lobistinės veiklos reglamentavimo ypatumus ir spragas ji toliau tęsia darbą įmonėje ir yra atsakinga už teisėkūros stebėseną bei analizę. Be to Gabrielė yra aktyvi orientavimosi sporto bendruomenės narė, pirmininkauja orientavimosi sporto slidėmis komitetui, Lietuvos orientavimosi sporto federacijoje.
#
Mantas Zakarka, Lobistas
Mantas prie įmonės veiklos prisidėjo 2017 m. pabaigoje. Savo veiklą pradėjęs nevyriausybiniame sektoriuje, nuo 2012 m. aktyviai atstovavo nacionalinių ir regioninių jaunimo organizacijų interesams bei vystė bendradarbiavimą su įvairiomis valstybės institucijomis. Dvi kadencijas vadovavo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT), buvo įvairių ministerijų darbo grupių, komisijų narys bei ekspertas.
#